فرش

  • نخ جوت چیست

    نخ جوت چیست

    چتایی يا جوت نوعي از الیاف ساقه ای است.
    این گیاه در  كشورهندوستان و پاکستان و کشورهای گرمسیر و مرطوب به مقدار زیاد کشت میشود.