فرش 1000 شانه

  • فرش 500 شانه

    فرش 500 شانه

    فرش های 500 شانه با تراکم 800 و 1000 بافته میشود و از نظر نوع بافت و کیفیت الیاف در تنوع بسیار زیادی بافته میشود.

  • فرش 1000 شانه

    فرش 1000 شانه

    فرشهای 1000 شانه دسته ای از فرشهای ماشینی هستند که با تراکم 3000 بافته میشود . با این فرش به صورت نرمان به 4 حالت در نوع بافت و چندین کیفیت...