ادرس شهر فرش

  • شهر فرش ایران کجاست ?

    شهر فرش ایران کجاست ?

    کاشان از دیر باز شهر هنر فرش دستباف و ماشینی بوده است و امروزه از کاشان به عنوان مرجع فرش دستباف و ماشینی یاد میشود